Ο Δήμος Αγρινίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄) και ειδικότερα με το άρθρο 66 παρ. 4 όπως ισχύει, προχωρά στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Αγρινίου και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη.

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές που επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενή μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο τμήμα Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου από την Τρίτη 13/12/2022 έως την Τρίτη 20/12/2022.

Ως κενές θέσεις νοούνται θέσεις της λαϊκής αγοράς που δεν έχουν αποδοθεί σε πωλητή με διοικητική πράξη και όσες καταλαμβάνονται από πωλητές, που συμμετέχουν στη διαδικασία βελτίωσης θέσης.

Η διενέργεια των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί από την πενταμελή επιτροπή του άρθρου 66 του ν. 4849/2021, που συγκροτήθηκε με την 1049/2022 Απόφαση Δημάρχου Αγρινίου.

Η διαδικασία της Βελτίωσης θέσης είναι προαιρετική. Όποιος πωλητής δεν αιτηθεί «Βελτίωση Θέσης» θα κατέχει την υφιστάμενη θέση του με απόδοση θέσης από την Επιτροπή η οποία θα συντάξει σχετικό πίνακα καταγραφής των τοποθετημένων πωλητών.

Η αίτηση χορηγείται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου είτε δια ζώσης είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email: dtoa@agrinio.gr).

Η αίτηση θα κατατεθεί υπογεγραμμένη είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: dtoa@agrinio.gr και θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Αντίγραφο αδείας με την τελευταία θεώρηση
  • Έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η παλαιότητα της άδειας (π.χ. αντίγραφο παλαιάς άδειας)
  • Ενημερότητα του άρθ. 12 του Ν. 4174/2013 (170/Α΄) (φορολογική ενημερότητα).
  • Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Αγρινίου.

Η επιτροπή κατατάσσει τους πωλητές σύμφωνα με την παρ.4γ του άρθρου 66 και αξιολογεί βάσει των κάτωθι κριτηρίων ως εξής:

  • παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας,
  • ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (170/Α΄) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια».

Επισημαίνεται ότι:

  1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτομάτως τη θέση την οποία κατείχαν οι πωλητές μέχρι εκείνη τη στιγμή κενή.
  2. Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ.
  3. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου & Στ. Τσιτσιμελή, τηλ.: 2641363526, 2641360585 – δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dtoa@agrinio.gr)


agrinio24.gr