Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 6η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με το ΦΕΚ 389/τ.Β/28-01-2023 η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 5432/27-01-2023 νέα κοινή υπουργική απόφαση και τις διατάξεις του ΦΕΚ 389 τεύχος Β 28-1-2023 Δ1Α/Γ.Π οικ. 5432, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εκμίσθωση δημοτικών Ακινήτων έπειτα από άγονη δημοπρασία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Παροχή Συμπληρωματικής γνωμοδότησης για Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχ. έτους 2023-2024».

[Εισηγήτρια : Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας )].

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Ψήφιση για την Αντικατάσταση Μέλους Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Διγώνης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Δ. Αμφιλοχίας)].

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Υποβολή γνώμης του δημοτικού συμβουλίου επί των τιμών ζωνών του

συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων του Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το οικονομικό έτος 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81, για το οικονομικό έτος 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, για το οικονομικό έτος 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Διαγραφή οφειλών τελών και δικαιωμάτων ».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμός αριθμού αδειών έγκρισης συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά Δ.Ε Μενιδίου».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων

προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών – εργασιών για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/21 και ισχύει».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Προϊόντων ΤΕΒΑ».

[Εισηγήτρια: Η κ. Χαρδαλιά Λαμπρινή (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου».

[Εισηγητής: Ο κ. Κουσιορής Χριστόφορος (Πρόεδρος)].

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής για διόδια».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής για μικρό δαπάνες».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012.».

[Εισηγητής: Ο κ. Μπεχλιούλης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 2024-2027 Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Κατανομή Α ́ δόσης έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Δήμο Αμφιλοχίας ποσό 90.270,00€)».

[Εισηγητής: : Η κ. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας )].

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Μίσθωση τριών (3) υδρευτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].


Πηγή